อัพเดตวันที่ 06/05/2565

กฎหมายและข้อกำหนด

การพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จะต้องครอบคลุมถึงการดำเนินงานโครงการในทุกด้าน และวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ เพื่อนำไปเป็นข้อพิจารณา ดังนี้

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

  • พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าสารของกรมทางหลวง
  • พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พ.ศ. 2464 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. กฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์และการจัดรูปที่ดิน

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน

  • พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
  • ประกาศคณะกรรการนโยบายการร่วมระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องจำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนส่งทางถนน พ.ศ. 2563
  • ประกาศคณะกรรการนโยบายการร่วมระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายได้

  • พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561

5. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497
  • ระเบียบกรมทางหลวงว่าด้วยทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พ.ศ. 2549
  • พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556
  • ข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2560
  • กฎกระทรวง การอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทางหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2563
  • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการและทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555
  • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ
   ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556
  • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja