อัพเดตวันที่ 01/06/2566

การบูรณาการเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง

การทบทวนและพิจารณาความสอดคล้องในด้านต่าง ๆ

  • พิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายด้านการบูรณาการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง เพื่อลดการเวนคืนและการแบ่งแยกพื้นที่ของประชาชน
  • พิจารณาความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และพื้นที่สำคัญต่าง ๆ เช่น พื้นที่ด่านการค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านและเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • การพิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เพื่อให้เส้นทางโครงการบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางเชื่อมโยงพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่
  • การพิจารณาตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยพิจารณาสถานะของโครงการ ทั้งที่ศึกษาความเหมาะสมแล้ว ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือที่ยังไม่ได้มีการศึกษา เพื่อคัดเลือกเส้นทางที่สามารถนำมาปรับปรุงเป็นเส้นทางร่วมกับระบบรางได้
  • พิจารณาการเชื่อมโยงเส้นทางการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกับโครงการทางรถไฟทางคู่/รถไฟสายใหม่ /รถไฟความเร็วสูง ตรวจสอบสถานะของโครงการพัฒนาระบบรางเพื่อเลือกแนวเส้นทางที่สามารถปรับปรุงเป็นเส้นทางร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้

การบูรณาการ

การบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง จะก่อให้เกิดการเดินทางที่สนับสนุนกัน เนื่องจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะส่งเสริม/อำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางสั้นลง ในขณะเดียวกัน ระบบรางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางขนส่งสินค้าให้กับผู้ประกอบการ สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพิ่มโอกาสในการเดินทางขนส่งระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ ในขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินการสำหรับการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง จะวางแผนพร้อมกัน แต่ไม่จำเป็นต้องก่อสร้างพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ และสำหรับแนวคิดการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง ซึ่งถนนและรางไม่จำเป็นต้องพัฒนาคู่ขนานกันทั้งโครงข่าย แต่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วง/เส้นทาง 

การบูรณาการแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง

การกำหนดแนวเส้นทางการบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง

ประเด็นสำคัญที่นำไปใช้ในการกำหนดระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เช่น รูปแบบของระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เหมาะสมกับประเทศไทย การเชื่อมโยงเมืองหลักและพื้นที่หลักต่าง ๆ ของประเทศ ความต้องการในการเดินทางและขนส่ง การใช้ประโยชน์ที่ดินและขยายตัวของเมือง และการบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง สรุปได้ดังนี้

  • รูปแบบของระบบโครงข่ายทางหลวงพิเศษที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของประเทศ ตอนบนของประเทศไทยมีลักษณะเป็นโครงข่ายแบบตาราง พื้นที่ตอนล่างของประเทศไทยมีลักษณะเป็นโครงข่ายแบบแกนกระดูก และมีโครงข่ายในแนวรัศมีและวงแหวนบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ
  • การเชื่อมโยงเมืองหลักและพื้นที่หลักต่าง ๆ กำหนดเมืองหลักและพื้นที่หลักของประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ และประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบกับตำแหน่งประตูการค้า และพื้นที่แหล่งผลิตและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศ
  • การกำหนดโครงข่ายโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทาง ซึ่งมีความหนาแน่นในเส้นทางรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับภูมิภาคต่าง ๆ และเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
  • การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมือง นำมาทบทวนระบบโครงข่ายเส้นทางในกลุ่มเส้นทางวงแหวนรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • การบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง โดยพิจารณานำแผนงานการพัฒนาโครงข่ายระบบรางทั้งโครงการรถไฟทางคู่ รถไฟสายใหม่ และรถไฟความเร็วสูง มาตรวจสอบสถานะและพิจารณาความเหมาะสมแนวเส้นทางที่สามารถปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายการบูรณาการการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง รวมถึงเสนอแนะโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาคอขวดและการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบราง

กรอบแนวเส้นทางบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-Map)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja