เป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดของแผนบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-MAP) โดยแนวเส้นทางวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ เน้นการรองรับการเดินทางและการขนส่งจากภาคเหนือและภาคกลางลงสู่ภาคใต้เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัดพิษณุโลก ไปยังด่านนครพนม และจากจังหวัดนครสวรรค์ ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 เพื่อเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสร้างโอกาสในการเชื่อมต่อการค้าการลงทุนไปยังพื้นที่ทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม แนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ภาคเหนือบริเวณด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย และมีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส แนวเส้นทางมีระยะประมาณ 2,125 กิโลเมตร แบ่งช่วงทั้งหมด 12 ช่วงได้แก่

ช่วงที่ 1 ด่านเชียงของ-เชียงราย (ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 2 ด่านแม่สาย-เชียงราย (ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 3 เชียงราย-เชียงใหม่ (ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 4 เชียงใหม่-พิษณุโลก (ระยะทางประมาณ 312 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 5 พิษณุโลก-นครสวรรค์ (ระยะทางประมาณ 143 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 6 นครสวรรค์–นครปฐม (ระยะทางประมาณ 234 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 7 นครปฐม-ชะอำ (ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 8 ชะอำ-ชุมพร (ระยะทางประมาณ 267 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 9 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี (ระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 10 สุราษฎร์ธานี-สงขลา (ระยะทางประมาณ 278 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 11 สงขลา-ด่านสะเดา (ระยะทางประมาณ 88 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 12 สงขลา-นราธิวาส (ระยะทางประมาณ 221 กิโลเมตร)

MR1: เชียงราย-นราธิวาส (2,125 กม.)

Leave a Comment

Your email address will not be published.