MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ)

แนวเส้นทางกาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) รวมระยะทาง 390 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทวายในอนาคต มีระยะทาง 96 กิโลเมตร และ ส่วนที่ 2 เส้นทางในแผนอนาคต โดยเริ่มต้นโครงการบริเวณด่านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นแนวเส้นทางจะเริ่มต่อจากแนวตะวันออกบริเวณจตุโชติ เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผ่านวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 และ 3 และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณด่านอรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อประเทศกัมพูชา มีระยะทางทั้งหมด 294 กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางทั้งหมด มีระยะทาง 122 กิโลเมตร แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ด่านพุน้ำร้อน-กาญจนบุรี (ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 2 จตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) (ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 3 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี (ระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร)
ช่วงที่ 4 ปราจีนบุรี-อรัญประเทศ (ระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร)

ภาพ MR6: กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM