ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) ศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-Map) พร้อมศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น : พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ภาคตะวันออก กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 1 (4 พฤศจิกายน 2564)

ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, และปราจีนบุรี  

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมแคนทารี จังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1)  งานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) พร้อมการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนที่สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุม

นายนิรันดร์ สุขรักขินี สุขวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง กล่าวว่า ตามที่กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาโครงการ งานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) พร้อมการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของเส้นทางในโครงข่าย MR-MAP ในการดำเนินโครงการ กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครั้งที่ 1) ในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรับรู้ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการจากทุกภาคส่วน มาประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง และการออกแบบแนวเส้นทางที่เหมาะสมต่อไป

โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-MAP) และนำเสนอความก้าวหน้าผลของการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Pre-Feasibility Study) ในเส้นทางตามแผนแม่บทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 1.เส้นทาง MR2 หนองคาย (ด่านหนองคาย)-ชลบุรี (แหลมฉบัง) ช่วงนครราชสีมา-ชลบุรี (แหลมฉบัง) และ ช่วงขอนแก่น-นครราชสีมา 2.เส้นทาง MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6) ช่วงนครสวรรค์-ชัยภูมิ-นครราชสีมา และ3.เส้นทาง MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (อรัญประเทศ) ช่วงปราจีนบุรี-สระแก้ว (อรัญประเทศ)

และเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้งด การรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จึงได้จัดประชุมตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดนครราชสีมา กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งการประชุม เป็นห้องประชุมหลัก โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี โดยได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom Cloud Meetings) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว 

ดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอได้ที่ >>

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : มหัทธพนธ์ เขื่อนเพ็ชรต์
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja