อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 1 ด่านเชียงของ-เชียงราย (ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญมีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ซึ่งสามารถสร้างโอกาสในด้านการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมากขึ้น อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงแนวเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางไปยัง
ด่านชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ เชียงราย

จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 5 อำเภอ 12 ตำบล ดังนี้

    • อำเภอเชียงของ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสถาน ตำบลศรีดอนชัย ตำบลห้อยซ้อ 
    • อำเภอดอยหลวง ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอยหลวง
    • อำเภอเวียงชัยรุ้ง ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าซาง ตำบลดงมหาวัน ตำบลทุ่งก่อ
    • อำเภอเมืองเชียงราย ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลริมกก ตำบลรอบเวียง
    • อำเภอเวียงชัย ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงชัย

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟทางคู่สายใหม่ตลอดทั้งแนวโดยใช้แนวเส้นทางตามโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณด่านเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และไปสิ้นสุดช่วงบริเวณ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 1 ด่านเชียงของ-เชียงราย

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM