อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 2 ด่านแม่สาย-เชียงราย (ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร)

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตลอดทั้งแนว ตามแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณพื้นที่ชายแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สิ้นสุดช่วงบริเวณ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บรรจบกับเว้นทาง MR1 ช่วงด่านเชียงของ-เชียงราย เพื่อมุ่งหน้าลงสู่ทางทิศต่อไป 

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ เชียงราย

ความสำคัญของเส้นทาง
ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับด่านพรมแดน ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ สร้างโอกาสดึงดูด การลงทุนในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและการเดินทางไปยังยังชายแดนด่านแม่สายจังหวัดเชียงราย ผ่านแนวเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางรถไฟและสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังถนนอาเซียนสาย R3B ในประเทศเมียนมา และคุนหมิง ประเทศจีน

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 2 ด่านเชียงของ-เชียงราย

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM