อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR 1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 3 เชียงใหม่-เชียงราย (ระยะทางประมาณ 217 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ และ เชียงราย และเป็นการเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) เส้นทางช่วยลดระยะทาง และเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างทั้งสองจังหวัด

รูปแบบการพัฒนา
ช่วงเชียงราย-พะเยา พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับทางรถไฟ โดยใช้เขตทางของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ เชียงราย-เด่นชัย-เชียงของ หลังจากนั้น ช่วงพะเยา-เชียงใหม่ พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระบบเดียว (ไม่ใช้เขตทางร่วมกับระบบราง) โดยใช้แนวเส้นทางตามการออกแบบรายละเอียดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชียงใหม่-เชียงราย โดยบริเวณอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จะเป็นทางแยกของสายทาง กล่าวคือ เป็นทางแยกของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายเชียงใหม่-ช่วงลำปาง (แจ้ห่ม) (M52) จากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายสุพรรณบุรี-เชียงราย-แม่สาย (M5) เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่พาดผ่าน 4 จังหวัด 12 อำเภอ ประกอบด้วย

  • จังหวัดเชียงราย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงชัย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเทิง และ อำเภอป่าแดด
  • จังหวัดพะเยา 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูกามยาว และ อำเภอเมืองพะเยา
  • จังหวัดลำปาง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม และ อำเภอเมืองปาน
  • จังหวัดเชียงใหม่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และ อำเภอสารภี

การกำหนดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่-ลำปาง) ไปทางด้านทิศตะวันออกตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1317 (เชียงใหม่-แม่ออน) เข้าสู่อำเภอสันกำแพง ผ่านพื้นที่ของชุมชนบ้านโห้ง จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานไปทางทิศใต้ของถนนทางหลวงหมายเลข 1006 (เชียงใหม่-ออนหลวย) เข้าสู่อำเภอแม่ออน ตัดผ่านทางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ซึ่งเป็นพื้นที่เขาสูง จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าสู่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปทางทิศตะวันออกผ่านพื้นที่เขาสูงซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ควบคู่ไปกับแนวถนนทางหลวงหมายเลข 1287 (บ้านแพะ-บ้านกองหิน) และเข้าสู่อำเภอแจ้ห่ม โดยแนวเส้นทางยังคิดต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออก จนถึงอำเภองาว ตัดผ่านพื้นที่เขาสูงตลอดช่วง และขนานไปทางทิศตะวันออกของถนนทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากนั้นมุ่งเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทางด้านทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ และมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางทิศเหนือควบคู่ไปทางด้านทิศตะวันออกของถนนทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เข้าสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านทิศตะวันตกของชุมชนบ้านป่าแหงะและพื้นที่อำเภอป่าแดด ไปจนถึงอำเภอเทิง ควบคู่ไปกับแนวถนนทางหลวงหมายเลข 1020 (เชียงราย-เชียงของ) ตามแนวรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงของ จากนั้นจะเข้าสู่อำเภอเวียงชัย ผ่านแม่น้ำลาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมต่อกับแนวเส้นทางช่วงเชียงราย-เชียงของ และช่วงเชียงราย-ด่านแม่สาย

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  • ลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดชันสูงจนถึงความลาดเอียงน้อย ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ระยะทาง 28.24 กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1B ระยะทาง 2.87 กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 ระยะทาง 22.37 กิโลเมตร และตัดผ่านอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ระยะทาง 37.66 กิโลเมตร ตัดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย, ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ป่าแม่กกฝั่งขวา, ป่าแม่ลาวฝั่งขวา, ป่าแม่ขัด, ป่าขุนแม่กวง, ป่าดอยปุย, และป่าแม่ออน รวมระยะทาง 111.01 กิโลเมตร และตัดผ่านพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ ดอยเวียงผา ระยะทาง 2.53 กิโลเมตร
  • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 5,01 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 4,152.57 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 345.40 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 528.10 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 122.49 ไร่
  • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดตัดถนนสายหลัก 6 จุด และถนนชุมชน 84 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 224 จุด

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo