อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 3 เชียงราย-เชียงใหม่ (ระยะทางประมาณ 217 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
ช่วยลดระยะทางและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงราย ระหว่างทางหลวงหมายเลข 1 และ ทางหลวงหมายเลข 11

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ เชียงราย ลำปาง พะเยา และเชียงใหม่

 1. จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 7 อำเภอ 34 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอเวียงชัย ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียงชัย 
  • อำเภอเมืองเชียงราย ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าสาย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลห้วยสัก ตำบลดอยลาน 
  • อำเภอแม่ลาว ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลบัวสลี ตำบลป่าก่อดำ ตำบลจอมหมอกแก้ว ตำบลดงมะตะ ตำบล
  • อำเภอแม่สรวย ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สรวย ตำบลแม่พริก ตำบลเจดีย์หลวง ตำบลศรีถ้อย ตำบลท่อก้อ 
  • อำเภอเวียงป่าเป้า ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสันสลี ตำบลเวียงกาหลง ตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ 
  • อำเภอพาน ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลธารทอง ตำบลทรายขาว ตำบลสันกลาง ตำบลป่าหง
  • อำเภอเทิง ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงเคียน ตำบลป่าแงะ ตำบลป่าแดด ตำบลโรงช้าง ตำบลสันมะคำ
 2. จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 4 อำเภอ 10 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอวังเหนือ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังแก้ว ตำบลทุ่งฮิ้ว 
  • อำเภองาว ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเดา ตำบลนาแก ตำบลบ้านอ้อน 
  • อำเภอแจ้ห่ม ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลปงดอน ตำบลแม่สุก ตำบลวิเชตนคร
  • อำเภอเมืองปาน ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองปาน
 3. จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 3 อำเภอ 9 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอภูกามยาว ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจน ตำบลแม่อิง 
  • อำเภอดอกคำใต้ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยลาน ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลดอกคำใต้ 
  • อำเภอเมืองพะเยา ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าวังทอง ตำบลจำป่าหวาย ตำบลแม่กา
 4. จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 อำเภอ 23 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอพร้าว ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าใหม่ ตำบลป่าตุ้ม ตำบลเขื่อนผาก ตำบลแม่แวน ตำบลแม่ปึ่ง ตำบลโหล่งขอด
  • อำเภอดอยสะเก็ด ประกอบด้วย 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลลวงเหนือ ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลเชิงดอย ตำบลป่าลาน ตำบลสง่าป่า ตำบลป่าป่อง ตำบลแม่โป่ง
  • อำเภอแม่ออน ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลออนเหนือ ตำบลออนกลาง
  • อำเภอสันกำแพง ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยทราย ตำบลรองวัวแดง ตำบลทรายมูล ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง ตำบลบวกค้าง
  • อำเภอสารภี ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลชมภู ตำบลยางเนิ้ง

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
ช่วงเชียงราย-พะเยา พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟทางคู่สายใหม่ โดยใช้แนวตามโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ เชียงราย-เด่นชัย-เชียงของ หลังจากนั้น ช่วงพะเยา-เชียงใหม่ พัฒนาเป็นเฉพาะทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยใช้แนวเส้นทางตามโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เชียงใหม่-เชียงราย โดยมี Sper Line จากจังหวัดลำปาง เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 3 เชียงราย-เชียงใหม่

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM