อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 4 เชียงใหม่-พิษณุโลก (ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางจะช่วยรองรับการเดินทางจากภาคเหนือลงมายังจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับเส้นทาง MR4 ตาก-นครพนม สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงด่านนครพนม ซึ่งเป็นจุดพรมแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก

 1. จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 2 อำเภอ 8 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอแม่ออน ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลออนเหนือ ตำบลออนกลาง ตำบลแม่ทา
  • อำเภอสันกำแพง ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลรองวัวแดง ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง ตำบลบวกค้าง ตำบลยางเนิ้ง
 2. จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 3 อำเภอ 9 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอบ้านธิ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยหยาบ ตำบลบ้านธิ 
  • อำเภอเมืองลำพูน ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลมะเขือแจ้ ตำบลบ้านกลาง ตำบลศรีบัวบาน 
  • อำเภอแม่ทา ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลทาสบเส้า ตำบลทาปลาดุก
 3. จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 4 อำเภอ 16 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอเมืองปาน ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ ตำบลทุ่งกว่าว 
  • อำเภอห้างฉัตร ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียงตาล ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลดอกคำใต้ 
  • อำเภอเมืองลำปาง ประกอบด้วย 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านคำ ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเป้า ตำบลต้นธงชัย ตำบลพิชัย ตำบลพระบาท ตำบลกล้วยแพะ
  • อำเภอแม่ทะ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่ทะ ตำบลวังเงิน ตำบลดอนไฟ
 4. จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 2 อำเภอ 4 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอลอง ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ่อเหล็กลอง ตำบลทุ่งแล้ง
  • อำเภอวังชื้น ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังชื้น ตำบลนาพูน
 5. จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 5 อำเภอ 35 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอศรีสัชนาลัย ประกอบด้วย 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่สิน ตำบลแม่สำ ตำบลบ้านตึก ตำบลป่างิ้ว ตำบลดงคู่ ตำบลหาดเสี้ยว ตำบลหนองอ้อ ตำบลสารจิตร ตำบลท่าชัย ตำบลศรีสัชนาลัย
  • อำเภอสวรรคโลก ประกอบด้วย 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลนครเดิฐ ตำบลนาทุ่ง ตำบลวังไม้ขอน ตำบลในเมือง ตำบลย่านยาว ตำบลคลองกระจง
   ตำบลหนองกลับ ตำบลท่าทอง
  • อำเภอศรีสำโรง ประกอบด้วย 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลวัดเกาะ ตำบลบ้านนา ตำบลคลองตาล ตำบลวังทอง ตำบลวังใหญ่ ตำบลเกาะตาเลี้ยง ตำบลทับผึ้ง 
  • อำเภอเมืองสุโขทัย ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากแคว ตำบลตาลเตี้ย ตำบลบ้านสวน ตำบลปานหลุม
  • อำเภอกงไกรลาศ ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าแฝก ตำบลบ้านกร่าง ตำบลกง ตำบลคงเดือย ตำบลไกรนอก

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางเชื่อมต่อจาก Spur line จากช่วงเชียงราย-เชียงใหม่ เริ่มต้นที่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไปจนถึงจังหวัด หลังจากนั้นในช่วงลำปางจนถึงพิษณุโลก จะพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง โดยใช้แนวตามการออกแบบของโครงการรถไฟความเร็วสูง
สายเหนือ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยบริเวณที่แนวเส้นทางพาดผ่านจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก จะใช้แนวเส้นทางร่วมกับ เส้นทาง MR4 ตาก-นครพนม

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 4 เชียงใหม่-พิษณุโลก

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM