อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR 1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 4 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (ระยะทางประมาณ 304 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เริ่มต้นที่แนวเส้นทางบริเวณจังหวัดลำปาง เชื่อมต่อกับแนว Spur line ช่วงเชียงใหม่-เชียงราย และเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก โดยแนวเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะช่วยลดระยะทางและเวลาการเดินทางได้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการเดินทางตามเส้นทางหลักปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตามแนวทางหลวงหมายเลข 1 หรือ ทางหลวงหมายเลข 11 ที่ยาวกว่าและลักษณะกายภาพของเส้นทางยังเป็นเส้นทางในพื้นที่ภูเขา (Mountainous Terrain) ที่มีความคดเคี้ยวและลาดชัน จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงข่ายเส้นทางในแนวตะวันออก-ตะวันตก คือ เส้นทางตาก-นครพนม (MR4) สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงด่านมุกดาหารและด่านนครพนม ซึ่งเป็นจุดพรมแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว ทางด้านตะวันออก และเชื่อมต่อไปยังด่านแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นจุดพรมแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย กับเมียนมาทางด้านตะวันตก

รูปแบบการพัฒนา
แนวเส้นต่อจากทางแยกทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายเชียงใหม่ ช่วงเชียงใหม่-เชียงราย บริเวณจังหวัดลำปาง พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูงตั้งแต่พิษณุโลกไปจนถึงลำปาง โดยเส้นทางช่วงจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมกันของเส้นทาง MR1 (เชียงราย-นราธิวาส) และ เส้นทาง MR4 (ตาก-นครพนม)

พื้นที่พาดผ่าน 5  จังหวัด 15 อำเภอ ประกอบด้วย

  • จังหวัดเชียงใหม่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสารภี และ อำเภอแม่ออน
  • จังหวัดลำปาง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร และ อำเภอแม่ทะ
  • จังหวัดแพร่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลอง และ อำเภอวังชิ้น
  • จังหวัดสุโขทัย 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอเมืองสุโขทัย และ อำเภอกงไกรลาศ
  • จังหวัดพิษณุโลก 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางระกำ และ อำเภอเมืองพิษณุโลก

การกำหนดแนวเส้นทาง
จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนถนนทางหลวงหมายเลข 1065 (พิษณุโลก-บางระกำ) บริเวณพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองพิษณุโลก มุ่งขึ้นไปทางทิศเหนือเข้าสู่แนวเส้นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก-นครพนม และแนวรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ จากนั้นแนวเส้นทางจะไปทางทิศตะวันตก เข้าสู่อำเภอบางระดำ ซึ่งเป็นพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่ เข้าสู่อำเภอสงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 12 (สุโขทัย-พิษณุโลก) และถนนทางหลวงหมายเลข 125 (เลี่ยงเมืองสุโขทัย) ก่อนที่แนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านแม่น้ำยม เข้าสู่อำเภอศรีสำโรง ผ่านพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุโขทัย เข้าสู่พื้นที่อำเภอสวรรคโลก และเข้าสู่พื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ผ่านพื้นที่ทางด้านตะวันออกของชุมชนหาดเสี้ยว และพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง ขนานไปทางด้านทิศใต้ของถนนทางหลวงหมายเลข 101 (สุโขทัย-น่าน) ผ่านแนวร่องเขา จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านแม่น้ำยมอีกครั้ง ก่อนจะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางทิศเหนือ เข้าสู่พื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และเข้าสู่อำเภอลอง พาดผ่านทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เข้าสู่พื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านพื้นที่เขาสูง ควบคู่กับถนนทางหลวงหมายเลข 11 (เชียงใหม่-ลำปาง) ตัดผ่านแม่น้ำแม่จาง จากนั้นจะเบี่ยงออกจากแนวเส้นทางของรถไฟความเร็วสูง เข้าสู่พื้นที่อำเภอเมือง และตัดผ่านทางรถไฟสายปัจจุบัน ต่อเนื่องไปทางทิศเหนือ ผ่านบริเวณด้านทิศตะวันตกของวนอุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันตก เข้าสู่อำเภอห้างฉัตร และเบี่ยงกลับเข้าสู่ทิศเหนือ เข้าสู่อำเภอเมือง ควบคู่ไปกับถนนทางหลวงหมายเลข 1157 (ลำปาง-บ้านแพะ)  และเบี่ยงไปทางด้านทิศตะวันออก ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1157 (ลำปาง-บ้านแพะ) ผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของชุมชนบ้านจั๋ง และพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านขอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ช้อน และพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เข้าสู่พื้นที่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และขนานไปทางทิศใต้ของถนนทางหลวงหมายเลข 1006 (เชียงใหม่-ออนหลวย) และมาเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางช่วงเชียงใหม่-เชียงราย

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  • ลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดชันสูงจนถึงความลาดชันต่ำ โดยผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A
   เป็นระยะทาง 6.17 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1B เป็นระยะทาง 0.63 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2
   เป็นระยะทาง 17.12 กิโลเมตร แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย รวมระยะทาง 4.63 กิโลเมตร ตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ 13 แห่ง ได้แก่ ป่าแม่ธิ ป่าแม่ตีบ ป่าแม่สาร, ป่าแม่ทา,
   ป่าแม่ยาว, ป่าสุเม่น, ป่าห้วยทรวง ป่าแม่สำ ป่าบ้านตึก และป่าห้วยไคร้, ป่าแม่สิน ป่าแม่สาน ป่าแม่สูงฝั่งซ้าย, ป่าแม่ท่าแพ, ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา, ป่าแม่เกิ๋ง, ป่าแม่ปง ป่าแม่ลอง, ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก, ป่าแม่จางฝั่งซ้าย และป่าแม่จาง รวมระยะทาง 89.60 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังตัดผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เป็นระยะทาง 1.11 กิโลเมตร
  • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 15,323.04 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 5,179.83 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 1,417.75 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 980.58 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 398.76 ไร่
  • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดตัดถนนสายหลัก 39 จุด และถนนชุมชน 90 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 276 จุด

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo