อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 5 นครสวรรค์-พิษณุโลก (ระยะทางประมาณ 143 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงเมืองหลักของภาคเหนือตอนล่าง คือ พิษณุโลก และ เมืองหลักของภาคกลางตอนบน คือ นครสวรรค์ เป็นเส้นทางเลือกในการเดินทางเพิ่มเติมจากทางหลวงหมายเลข 117 รวมทั้ง เป็นเส้นทางที่ต่อเนื่องจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ ที่ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ โดยสามารถลดระยะทางและเวลาในการเดินทางได้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการเดินทางตามเส้นทางหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ แนวทางหลวงหมายเลข 1 หรือ แนวทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายกับเส้นทาง MR5 (นครสวรรค์-อุบลราชธานี) ในแนวตะวันออก-ตะวันตก สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี เมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และด่านชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่ด่านช่องเม็ก และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (นาตาล-ละครเพ็ง) ที่มีแผนจะก่อสร้างขึ้นในอนาคตได้

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์แยกกับระบบราง โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางต่อจากจุดตัดเส้นทาง MR4 (ตาก-นครพนม) มุ่งหน้าขึ้นเหนือผ่าน จังหวัดพิจิตร และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณจุดตัดกับแนวเส้นทาง MR5 (นครสวรรค์-อุบลราชธานี)

พื้นที่พาดผ่าน  3 จังหวัด 11 อำเภอ ได้แก่ 

  • จังหวัดพิษณุโลก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอบางระกำ และ อำเภอบางกระทุ่ม
  • จังหวัดพิจิตร 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และ อำเภอโพทะเล
  • จังหวัดนครสวรรค์ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชุมแสง อำเภอเก้าเลี้ยว และ อำเภอเมืองนครสวรรค์

การกำหนดแนวเส้นทาง
จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณจุดตัดแนวเส้นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครสวรรค์-อุบลราชธานี แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่ทางการเกษตร ของอำเภอเก้าเสี้ยว และอำเภอชุมแสง จากนั้นเข้าสู่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1067 (บางมูลนาก-บรรพตพิสัย) เข้าสู่อำเภอบึงนาราง ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1289 (บ้านบึงนาราง-บ้านวังสำโรง) เข้าสู่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1070 (โพธิ์ประทับช้าง-ตะพานหิน) ก่อนที่เส้นทางเบี่ยงเข้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้งผ่านพื้นที่ทางด้านตะวันตกของชุมชนบ้านไผ่ท่าโพใต้ ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1276 (บ้านบึงสามัคคี-บ้านวังจิก) ผ่านพื้นที่ทางการเกษตรของอำเภอเมือง ก่อนเข้าสู่อำเภอสามง่าม ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 115 (พิษณุโลก-กำแพงเพชร) และแนวเส้นทางจะวกกลับมาทางทิศเหนือเข้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองอีกครั้ง จากนั้นแนวเส้นทางยังคงมุ่งขึ้นไปทางทิศเหนือ เข้าสู่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1312 (สามง่าม-บางกระทุ่ม) ผ่านพื้นที่ระหว่างพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำน่าน และพื้นที่ทางด้านทิศออกของแม่น้ำยม เข้าสู่พื้นที่อำเภอบางระกำและอำเภอเมือง จากนั้นแนวเส้นทางจึงเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 117 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) และถนนทางหลวงหมายเลข 1065 (พิษณุโลก-บางระกำ) ก่อนที่แนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ บรรจบกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก-นครพนม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ และแนวรถไฟความเร็วสูงสายพิษณุโลก-เชียงใหม่ ต่อไป

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 ไม่ตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A 1B และ 2 พื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด
  • สำหรับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตรจากสองฟากแนวเส้นทางเลือกที่ 1 ประกอบด้วย สถานศึกษา 7 แห่ง ศาสนสถาน 5 แห่ง และชุมชน 13 ชุมชน ไม่พบสถานพยาบาลพบโบราณสถานในระยะ 1 กิโลเมตรจากสองฟากแนวเส้นทาง 3 แห่ง ได้แก่ วัดสนามคลีตะวันตกวัดย่านยาว และวัดโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 6,460.77 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 64.61 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 401.67 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 272.08 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 255.20 ไร่
  • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดตัดถนนสายหลัก 9 จุด และถนนชุมชน 57 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 87 จุด

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo