อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 9 ชะอำ-ชุมพร (ระยะทางประมาณ 337 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการเดินทางจากภาคกลางสู่ภาคใต้ ต่อเนื่องจากช่วงนครปฐม-ชะอำ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางเพิ่มเติมจากทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งปัจจุบันมีการเดินทางบนเส้นทางดังกล่าวจำนวนมาก โดยเส้นทางในช่วงนี้จะเชื่อมต่อการเดินทางไปสู่พื้นที่หัวหิน เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมระดับต้น ๆ ของไทย โดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่นิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปท่องเที่ยว  นอกจากนี้ เส้นทางนี้จะเป็นส่วนของเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) โดยที่บริเวณจังหวัดชุมพรเส้นทางจะตัดกับเส้นทาง MR8 หรือ M83 (ชุมพร-ระนอง) ซี่งเป็นเส้นทาง Land Bridge เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยในอนาคต

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับทางรถไฟความเร็วสูงต่อจากช่วงนครปฐม-ชะอำ จะเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่และลดผลกระทบต่อชุมชน เริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปสิ้นสุดที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเสนอให้โครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ปรับแนวเส้นทางและการออกแบบเพื่อให้บูรณาการการใช้เขตทางร่วมกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเช่นเดียวกับช่วงนครปฐม-ชะอำ

พื้นที่พาดผ่าน   3 จังหวัด 16 อำเภอ ได้แก่

  • จังหวัดเพชรบุรี 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่ายาง อ.ชะอำ
  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8 อำเภอ ได้แก่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย
  • จังหวัดชุมพร 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ปะทิว อ.ท่าแซะ อ.เมืองชุมพร อ.สวี อ.ทุ่งตะโก และ อ.หลังสวน

การกำหนดแนวเส้นทาง
มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณจุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 3410 (ท่ายาง-บ้านยางชุม) จังหวัดเพชรบุรี และมีแนวเส้นทางมุ่งต่อเนื่องไปทางทิศใต้ผ่านอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขาม เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน และตัดผ่านบริเวณด้านทิศตะวันตกของอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล ซึ่งแนวเส้นทางในบริเวณนี้จะผ่านพื้นที่ราบสูงสลับเขา ก่อนเข้าสู่อำเภอปราณบุรี และแนวเส้นทางจะลากตัดผ่านพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำปราณบุรี โดยมีแนวเส้นทางทับซ้อนกับถนนทางหลวงหมายเลข 1037 (ทับใต้-หนองตาแต้ม) ก่อนเข้าสู่พื้นที่ราบของอำเภอสามร้อยยอด จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปประชิดทางด้านทิศตะวันตกของถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ต่อเนื่องไปจนถึง อำเภอกุยบุรี ก่อนเข้าสู่ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยที่แนวเส้นทางจะมุ่งต่อเนื่องควบคู่ไปทางด้านทิศตะวันออกของถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกรเข้าสู่ อำเภอทับสะแก ก่อนเข้าสู่พื้นที่ของ อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จากนั้นจะมุ่งหน้าเข้าสู่ จังหวัดชุมพร บริเวณอำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ ผ่านชุมชนบ้านหัวว่าว ตามลำดับ จากนั้นมุ่งสู่ทิศใต้เข้าสู่ อำเภอเมืองชุมพร โดยที่แนวเส้นทางจะวางตัวควบคู่ไปกับแนวถนนทางหลวงหมายเลข 41 (ชุมพร-พัทลุง) ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอสวี ผ่านอำเภอทุ่งตะโก เข้าสู่อำเภอหลังสวน จนไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่จุดบรรจบกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชุมพร-ระนอง

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  • ลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดชันค่อนข้างสูงจนถึงความความลาดเอียงต่ำ โดยผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 เป็นระยะทาง 10.38 กิโลเมตร และตัดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ หาดวนกร ระยะทาง 8.17 กิโลเมตร
  • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 15,63 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 960.52 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 2,742.10 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1,762.48 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 245.95 ไร่
  • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดตัดถนนสายหลัก 6 จุด ถนนชุมชน 198 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 248 จุด

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo