อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 10 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี (ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางต่อเนื่องจากช่วงชะอำ-ชุมพร ทำหน้าที่เชื่อมโยงการจราจรจากพื้นที่ตอนบนของประเทศสู่ภาคใต้ตอนล่าง และเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่าง 2 จังหวัด ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) คือ จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเป็นส่วนของเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปถึงประตูการค้าระหว่างประเทศที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟความเร็วสูง โดยมีจุดเริ่มต้นต่อจากช่วง ชะอำ-ชุมพร บริเวณอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และไปสิ้นสุดที่อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรจบกับแนวเส้นทาง MR9 (สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต)

พื้นที่พาดผ่าน 2 จังหวัด 7 อำเภอ ได้แก่

    • จังหวัดชุมพร 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหลังสวน และ อำเภอละแม
    • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอท่าฉาง อำเภอพุนพิน และอำเภอเคียนซา

การกำหนดแนวเส้นทาง:
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นในพื้นที่ของ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยอยู่ที่บริเวณจุดตัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชุมพร-ระนอง และเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงชะอำ-ชุมพร ซึ่งแนวเส้นทางมุ่งหน้าลงทิศใต้ขนานไปทางด้านทิศตะวันตกของถนนทางหลวงหมายเลข 41 (ชุมพร-พัทลุง) และตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4006 (ราชกรูด-หลังสวน) และคลองหลังสวน ก่อนที่จะมุ่งต่อเนื่องไปทางทิศใต้ ผ่าน อำเภอละแม รวมถึงชุมชนบ้านเขาหลวง และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4002 (ละแม-บ้านคลองสงฆ์) ก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณพื้นที่ อำเภอท่าชนะ ผ่านพื้นที่ราบสูงสลับเขา ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4259 (คลองโสด-คันธุลี) และถนนทางหลวงหมายเลข 4265 (คลองโสด-ท่าชนะ) ก่อนที่จะเข้าสู่ อำเภอไชยา ในทางทิศใต้ ซึ่งแนวเส้นทางตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4259 (คลองโสด-ประสงค์) อีกครั้ง รวมทั้งถนนทางหลวงหมายเลข 4191 (ไชยา-บ้านยางโพง) ผ่านพื้นที่ของ อำเภอท่าฉาง และเข้าสู่ อำเภอพุนพิน โดยแนวเส้นทางจะอยู่บริเวณทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4256 (ทล.41-วิภาดี) จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านทางรถไฟสายปัจจุบันบริเวณสถานีแม่ขนาย, แม่น้ำพุมดวง, ถนนทางหลวงหมายเลข 401 (ตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี) และถนนทางหลวงหมายเลข 4133 (พุนพิน-พระแสง) ก่อนเข้าสู่ อำเภอเคียนซา ซึ่งแนวเส้นทางจะไปบรรจบกับแนวเส้นทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เส้นทาง MR9 สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต

การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม

    • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 ผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1B เป็นระยะทาง 0.41 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 เป็นระยะทาง 6.89 กิโลเมตร และตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ 4 แห่ง ได้แก่ ป่าท่าชนะ, ป่าเขาพุทธทอง, ป่าบางเบา และป่าคลองเชียด, ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน ป่าปากทรง รวมระยะทาง 21.29 กิโลเมตร
    • สำหรับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทางเลือกที่ 1 ประกอบด้วย สถานศึกษา 3 แห่ง ศาสนสถาน 1 แห่ง สถานพยาบาล 5 แห่ง และชุมชน 16 ชุมชน สำหรับโบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง พบ 1 แห่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีท่าผาก-น้ำรอบ
    • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 7,226.94 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 8.97 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 722.04 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 16.81 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 28.10 ไร่ โดยแนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดตัดถนนสายหลัก 22 จุด ถนนชุมชน 47 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 69 จุด

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1)

 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo