อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 11 สุราษฎร์ธานี-สงขลา (ระยะทางประมาณ 231 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางต่อเนื่องจากช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่เชื่อมโยงการจราจรสู่ภาคใต้ตอนล่าง และเชื่อมโยงภายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและตอนบน เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) กับเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ คือ เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อไปถึงประตูการค้าระหว่างประเทศที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้ง จะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือน้ำลึกสงขลาซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหลักของภาคใต้ตอนล่าง และที่บริเวณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระหว่าง สายนครปฐม-นราธิวาส-สุไหงโกลก (M8) และ สายสงขลา-สะเดา (M85)

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟความเร็วสูง โดยมีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางต่อจากช่วง ชุมพร-สุราษฎร์ธานี บริเวณจุดเชื่อมต่อแนวเส้นทาง MR9 (สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต) ใน อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พาดผ่านพื้นที่  4 จังหวัด 18 อำเภอ ได้แก่

  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง และ อำเภอเวียงสระ
  • จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งสง และ อำเภอชะอวด
  • จังหวัดพัทลุง 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอป่าพะยอม อำเภอศรีบรรพต อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอตะโหมด และ อำเภอป่าบอน
  • จังหวัดสงขลา 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอรัตภูมิ

การกำหนดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณที่ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 44 แนวเส้นทางมุ่งหน้าลงไปทางทิศใต้ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4212 มุ่งหน้าตรงยาวข้ามลำน้ำ 1 แห่ง ก่อนจะเข้าสู่ อำเภอเวียงสระ ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4009 และมุ่งเข้าสู่อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 41, 4228, และข้ามลำน้ำ 1 แห่ง มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอทุ่งใหญ่ ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4038 มีการเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4019 มุ่งหน้าตรงเข้าสู่ อำเภอนาบอน แนวเส้นทางตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4014 จากนั้นเข้าสู่ อำเภอทุ่งสง แนวเส้นทางตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4214 , 4110 , 4116 และผ่านบริเวณใกล้สถานีรถไฟที่วัง และตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 403 แนวเส้นทางยังคงมุ่งไปทิศทางเดิม ผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2034, 3051, ถนนทางหลวงหมายเลข 4151 และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2036 ก่อนจะเข้าสู่ อำเภอชะอวด แนวเส้นทางมุ่งตรงไปทางทิศเดิม ก่อนจะเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศใต้ เข้าสู่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง แนวเส้นทางมุ่งหน้าต่อไปทางทิศใต้ ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4270 , 4163 , ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.2041 และ พท.2030 มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอศรีบรรพต ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.2008 มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอควนขนุน แนวเส้นทางยังคงมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4164 , ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2057 และ พท.2006 แนวเส้นทางเข้าสู่ อำเภอศรีบรรพต อีกครั้งเป็นช่วงสั้น ๆ ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.2016 และถนนทางหลวงหมายเลข 4 ก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอศรีนครินทร์ แนวเส้นทางยังคงมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ผ่านอำเภอเมืองพัทลุงเป็นช่วงสั้น ๆ แล้วกลับเข้าสู่กิ่ง อำเภอศรีนครินทร์อีกครั้ง ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.1028 และข้ามคลองส่งน้ำขนาดเล็ก 1 แห่ง แนวเส้นทางตัดเข้าสู่ อำเภอเมืองพัทลุง เป็นช่วงสั้น ๆ อีกครั้ง ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1021 ก่อนจะมุ่งหน้าเข้าสู่ อำเภอกงหรา แนวเส้นทางตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.3014 และวิ่งตรงยาวลงไปทางทิศใต้ห่างจากพื้นที่ชุมชน เข้าสู่อำเภอเมืองพัทลุง อีกครั้ง ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.1002 และ 1015 ข้ามลำน้ำขนาดเล็ก 1 แห่ง ก่อนจะตัดผ่านเข้าอำเภอกงหราอีกครั้งเป็นช่วงสั้น ๆ และมุ่งหน้าเข้าสู่ อำเภอเขาชัยสน แนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทิศใต้ ตัดผ่านถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.1027 และ พท.1014 มุ่งหน้าเข้าสู่ อำเภอตะโหมด ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4121 , 4237 และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.4025 เข้าสู่อำเภอป่าบอน แนวเส้นทางยังคงมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 4122 และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข พท.1025 จากนั้นมุ่งตรงเข้าสู่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และสิ้นสุดโครงการบริเวณนี้

การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม

  • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดชันสูงจนถึงความลาดชันต่ำ ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A เป็นระยะทาง 2.89 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1B เป็นระยะทาง 1.77 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 ระยะทาง 5.99 กิโลเมตร โดยตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ ป่าเกาะเต่า ป่าคลองเรียน, ป่าขอนไทรหัก, ป่าเขาวังพา, ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ, ป่าควนหินกอง ควนโพธิ์เล ควนขี้ขมิ้น ควนน้ำทรัพย์, ป่าควนออกบ้านน้ำตก, ป่าช่องกะโสม ป่าวังญวน ป่าควนปะ ป่าช่องเขา ป่าไร่ใหญ่ ป่าควนขี้แรด ป่าควนนกจาบและป่าปากอ่าว, ป่าทุ่งหนองควาย, ป่าปลายรา, ป่าย่านยาว, ป่าเขาวง และป่ากระซุม, ป่าเหนือคลอง รวมระยะทาง 46.67 กิโลเมตร
  • สำหรับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตรจากสองฟากแนวเส้นทางเลือกที่ 1 ประกอบด้วย สถานศึกษา 15 แห่ง ศาสนสถาน 10 แห่ง สถานพยาบาล 8 แห่ง และชุมชน 80 ชุมชน สำหรับโบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตรจากสองฝั่งของแนวเส้นทาง พบ 1 แห่ง ได้แก่ ถ้ำทองพรรณรา
  • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 12,810.05 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 533.56 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 542.05 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 608.68 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 134.17 ไร่ โดยแนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดตัดถนนสายหลัก 17 จุด ถนนชุมชน 108 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 168 จุด

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo