อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 12 สุราษฎร์ธานี-สะเดา (ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร)

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วง สงขลา-สะเดา เป็นเส้นทางที่กรมทางหลวงเคยมีการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ ไว้แล้วในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หาดใหญ่-สะเดา/ปาดังเบซาร์ มีแนวเส้น โดยสถานะของโครงการผ่านขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด และรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านการเห็นชอบ และศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนของโครงการฯ แล้ว

ความสำคัญของเส้นทาง
ทำหน้าที่เป็นเส้นทางสาขาที่แยกออกจากแนวแกนกระดูกหลัก (M8 หรือ MR1) บริเวณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ โดยด้านเหนือเชื่อมโยงไปยังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 414 สามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังท่าเรือน้ำลึกสงขลาส่วนทางด้านใต้เชื่อมโยงไปยังประตูการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่มีมูลค่าและปริมาณการขนส่งสินค้าสูงที่สุด คือ ด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่เชื่อมต่อกับรัฐเกดาห์ของมาเลเซียตามทางหลวงเอเชียเส้นทาง AH2 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงนี้เป็นเส้นทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจโดยเป็นส่วนของเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) กับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) สงขลา เส้นทางนี้จะช่วยส่งเสริมการใช้งานท่าเรือสงขลา รวมทั้งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งไปยังด่านสะเดา

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์แยกออกจากรถไฟปัจจุบันและรถไฟความเร็วสูงในอนาคต มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณ ด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

แนวเส้นทาง

    • จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง : อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
    • จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง : อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
    • ระยะทางรวมโดยประมาณ 69 กิโลเมตร และมีแนวเส้นทางเชื่อมเข้า-ออกสนามบินหาดใหญ่ (Spur Line) ระยะทาง 86 กิโลเมตร
    • ผ่านพื้นที่จังหวัดสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง และ อำเภอสะเดา

แนวเส้นทางเริ่มต้นที่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา บริเวณจุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 43 แนวเส้นทาง มุ่งหน้าลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณ กม.10+000 ที่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ แนวเส้นทางยังคงมุ่งหน้าต่อในทิศทางเดิมตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4145 ที่ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง ก่อนจะเข้าสู่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา และไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 4045 ที่ ตำบลปาดังเบซาร์ ก่อนแนวเส้นทางจะเบี่ยงตัวลงทางทิศใต้ และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา สำหรับทางรถไฟปัจจุบันมีเส้นทางระหว่างหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และในอนาคตมีแนวคิดจะพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายใต้ต่อจากหาดใหญ่ไปยังปาดังเบซาร์โดยใช้เขตทางของรถไฟปัจจุบัน

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 11 สงขลา-ด่านสะเดา

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo