อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR3 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม)

ช่วงที่ 2 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด (ระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตกเชื่อมต่อกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก 

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ อุดรธานี กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

จุดเริ่มต้นโครงการ :     บริเวณจุดตัดกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และระบบราง สายตาก (ด่านแม่สอด) – นครพนม (ด่านนครพนม) (MR4) อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
จุดสิ้นสุดโครงการ :     บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) บริเวณด่านช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

 1. จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 7 อำเภอ 19 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอโพนทอง ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสระนกแก้ว ตำบลโนนชัยศรี
  • อำเภอเสลภูมิ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าม่วง ตำบลหนองหลวง
  • อำเภอธวัชบุรี ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบึงนคร ตำบลมะบ้า ตำบลทุ่งเขาหลวง
  • อำเภอทุ่งเขาหลวง ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบึงงาม ตำบลเทอดไทย ตำบลเหล่า
  • อำเภออาจสามารถ ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพนเมือง ตำบลขี้เหล็ก ตำบลโหรา ตำบลหนองบัว
  • อำเภอเมืองสรวง ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองสรวง ตำบลกกกุง
  • อำเภอสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาใหญ่ ตำบลหินกอง ตำบลทุ่งหลวง
 2. จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 6 อำเภอ 20 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอท่าตูม ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งกุลา ตำบลโพนครก ตำบลท่าตูม ตำบลบัวโคก
  • อำเภอสนม ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองอียอ
  • อำเภอจอมพระ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านผือ ตำบลบุแกรง
  • อำเภอศีขรภูมิ ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลเตล ตำบลหนองขวาว ตำบลช่างปี่ ตำบลจารพัต ตำบลตรมไพร ตำบลหนองเหล็ก
  • อำเภอลำดวน ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลตะเปียงเตีย
  • อำเภอสังขะ ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลทับทัน ตำบลบ้านชบ ตำบลสะกาด ตำบลบ้านจารย์ ตำบลตาตุม ตำบลด่าน

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ ซึ่งเป็นแนวใหม่ทั้งคู่ มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่ที่ ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไปสิ้นสุดที่จุดตัดแนวเส้นทาง MR4 ตาก-นครพนม ที่ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเชื่อมการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย

แนวเส้นทาง MR3 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด (ระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร)

รูปตัดแนวเส้นทาง ช่วงร้อยเอ็ด – สุรินทร์ (ด่านช่องจอม)

การออกแบบแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคู่ขนานไปกับทางรถไฟ รูปตัดของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบึงกาฬ-สุรินทร์ แบ่งเป็นช่วงทางหลัก ขนาด 6 ช่องจราจร (รวมสองทิศทาง) ความกว้างช่องจราจรละ 3.60 เมตร ความกว้างไหล่ทางข้างละ 3.0 เมตรเขตทางสำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรวม 50 เมตร สำหรับเขตทางรถไฟ ความกว้างเขตทางเท่ากับ 26.0 เมตร และมีทางบริการด้านข้างทั้งสองฝั่ง โดยเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร (รวมสองทิศทาง) ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร รวมเขตทางของทางบริการข้างละ 15.0 เมตร สำหรับเขตทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองคู่ขนานกับรถไฟ มีเขตทางเท่ากับ 106.0 เมตร

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM