dingdongtogel dingdongtogel MR4 ช่วงที่ 1 ด่านแม่สอด-ตาก (ระยะทางประมาณ 71 กิโลเมตร) – MR-MAP

อัพเดตวันที่  28/10/2565

MR4 ตาก-นครพนม

ช่วงที่ 1 แม่สอด-ตาก (ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างตัวเมืองจังหวัดตากกับด่านพรมแดนไทย-เมียนมาบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ของเมียนมา เส้นทางนี้สามารถใช้เดินทางต่อไปยังเมืองเมาะละแหม่ง เมืองย่างกุ้ง เมืองเนปิดอว์ และเมืองมัณฑะเลย์ ต่อไปยังเอเชียใต้ และทวีปยุโรปตามแนวทางหลวงเอเชียสาย AH1  แนวเส้นทางขนานไปกับทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านพื้นที่เขาและอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติตามสินมหาราช อุทยานแห่งชาติลานสาง

รูปแบบการพัฒนา :  
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยบูรณาการใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟสายใหม่ โดยใช้แนวตามการออกแบบของโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ประกอบกับการออกแบบตามการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด โดยมีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณด่านแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ตาก

การกำหนดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยบูรณาการใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟสายใหม่ โดยใช้แนวตามการออกแบบของโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วงแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ ประกอบกับการออกแบบตามการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด โดยมีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณด่านแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม

    • ผลการตรวจสอบและการรวบรวมพื้นที่อ่อนไหว รวมทั้งข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก-นครพนม ตาก-แม่สอด พบว่า มีความยาวประมาณ 69.54 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ทั้งหมด 7 ตำบล 2 อำเภอ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก ลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดชันค่อนข้างสูงถึงความลาดชันสูง เป็นป่าสมบูรณ์ก่อนปี 2525 และบางพื้นที่เป็นป่าสมบูรณ์แต่มีการบุกรุกก่อนปี 2525 โดยผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A เป็นระยะทาง 43.15 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1B เป็นระยะทาง 10.48 กิโลเมตร และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 เป็นระยะทาง 17.34 กิโลเมตร โดยตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ป่าแม่ท้อ-ป่าห้วยตากฝั่งขวา ป่าแม่ละเมา ป่าแม่สอด และป่าสวนรุกขชาติกิติขจร เป็นระยะทางประมาณ 143.06 กิโลเมตร ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช เป็นระยะทางประมาณ 29.99 กิโลเมตร และตัดผ่านพื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) เป็นระยะทางประมาณ 4.37 กิโลเมตร
    • สำหรับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง ช่วงด่านแม่สอด-ตาก ประกอบด้วย สถานศึกษา 2 แห่ง ศาสนสถาน 2 แห่ง และชุมชน 6 ชุมชน สำหรับโบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง พบจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ดอยมะขามป้อม 2
    • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 29,144.00 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 1,512,490.00 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 351.00 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 17,522.00 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 412.00 ไร่ โดยมีจุดตัดถนนสายหลัก 8 จุด ถนนชุมชน 6 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 28 จุด

แนวเส้นทางตาก-นครพนม MR4 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM