อัพเดตวันที่  05/05/2565

MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม)

ช่วงที่ 5 ขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม (ระยะทางประมาณ 343 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทาง สามารถเชื่อมต่อด่านที่สำคัญ 2 แห่ง ระหว่างด่านมุกดาหารและด่านนครพนมที่มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว สามารถดึงดูดการค้าการลงทุน รวมถึงเพิ่มศักยภาพการขนส่งในพื้นที่ให้สูงขึ้น นอกจากนี้แนวเส้นทางยังสามารถเชื่อมต่อโครงข่าย
การเดินทางระหว่างประเทศบริเวณด่านมุกดาหารไปยัง สปป.ลาว ให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เชื่อมต่อเข้าสู่ถนน NH12 และ 9W ของสปป.ลาว ตามลำดับ

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร และนครพนม

 1. จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 3 อำเภอ 13 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอมัญจาคีรี ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลสวนหม่อน ตำบลกุดเค้า ตำบลนาข่า ตำบลนาข่านางาม
  • อำเภอชนบท ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลชนบท ศรีบุญเรือง
  • อำเภอบ้านไผ่ ประกอบด้วย 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลในเมือง ตำบลภูเหล็ก ตำบลบ้านไผ่ ตำบลหินตั้ง ตำบลเมืองเพีย ตำบลหัวหนอง ตำบลหนองน้ำใส
 2. จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 4 อำเภอ 14 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอกุดรัง ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลกุดรัง ตำบลนาโพธิ์ ตำบลหนองแวง
  • อำเภอบรบือ ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองจิก ตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบรบือ ตำบลหนองสิม ตำบลวังใหม่
  • อำเภอเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโน ตำบลห้วยแอ่ง ตำบลเขวา ตำบลแวงน่าง
  • อำเภอแกดำ ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลมิตรภาพ
 3. จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 4 อำเภอ 49 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอศรีสมเด็จ ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพธิ์สัย
  • อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลสีแก้ว ตำบลเหนือเมือง ตำบลหนองแวง ตำบลปอภาร
  • อำเภอจังหาร ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลยางใหญ่ ตำบลปาฝา
  • อำเภอเชียงขวัญ ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงขวัญ ตำบลพระเจ้า ตำบลหมูม้น ตำบลพระธาตุ ตำบลบ้านเขือง
  • อำเภอโพธิ์ชัย ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองตาไก้ ตำบลสะอาด ตำบลดอนโอง ตำบลเชียงใหม่ 
  • อำเภอโพนทอง ประกอบด้วย 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังสามัคคี ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลอุ่มเม่า ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลสระนกแก้ว ตำบลนาอุดม ตำบลแวง
  • อำเภอเมยวดี ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลชุมพร
  • อำเภอหนองพอก ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลผาน้ำย้อย ตำบลรอบเมือง ตำบลหนองพอก ตำบลบึงงาม ตำบลกกโพธิ์ ตำบลโคกสว่าง
 4. จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย 1 อำเภอ 4 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอเลิงนกทา ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลสามัคคี ตำบลห้องแซง ตำบลกุดแห่ ตำบลนากุดเชียงหมี
 5. จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 3 อำเภอ 15 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอนิคมคำสร้อย ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกกแดง ตำบลนิคมคำสร้อย ตำบลโชคชัย ตำบลนากอก ตำบลหนองแวง
  • อำเภอเมืองมุกดาหาร ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาโสก ตำบลบางทรายใหญ่ ตำบลคำอาฮวน ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลมุกดาหาร
  • อำเภอเมืองหว้านใหญ่ ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลดงหมู ตำบลหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม ตำบลชะโนด ตำบลบางทรายน้อย
 6. นาถ่อนจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 3 อำเภอ 15 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอธาตุพนม ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอนนางหงส์ ตำบลน้ำก่ำ ตำบลธาตุพนม ตำบลพระกลางทุ่ง ตำบลฝั่งแดง ตำบลธาตุพนมเหนือ ตำบลนาถ่อน
  • อำเภอเรณูนคร ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลโพนทอง ตำบลเรณูใต้ ตำบลหนองย่างชิ้น ตำบลนางาม
  • อำเภอเมืองนครพนม ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลคำเตย ตำบลนาราชควาย ตำบลนาทราย ตำบลหนองญาติ ตำบลอาจสามารถ ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลบ้านกลาง

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษร่วมกับรถไฟสายใหม่ ใช้แนวเส้นทางตามการออกแบบของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม โดยจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากช่วงเดิมเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดตัดกับเส้นทาง MR3 บึงกาฬ-สุรินทร์ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงตัวขึ้นไปทิศทางเหนือ เข้าสู่ด่านนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

แนวเส้นทางตาก-นครพนม (MR4) ช่วงที่ 5 ขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM