อัพเดตวันที่  05/05/2565

MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม)

ช่วงที่ 5 ขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม (ระยะทางประมาณ 337 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทาง สามารถเชื่อมต่อด่านที่สำคัญ 2 แห่ง ระหว่างด่านมุกดาหารและด่านนครพนมที่มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว สามารถดึงดูดการค้าการลงทุน รวมถึงเพิ่มศักยภาพการขนส่งในพื้นที่ให้สูงขึ้น นอกจากนี้แนวเส้นทางยังสามารถเชื่อมต่อโครงข่าย
การเดินทางระหว่างประเทศบริเวณด่านมุกดาหารไปยัง สปป.ลาว ให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เชื่อมต่อเข้าสู่ถนน NH12 และ 9W ของสปป.ลาว ตามลำดับ

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร และนครพนม

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษร่วมกับรถไฟสายใหม่ ใช้แนวเส้นทางตามการออกแบบของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม โดยจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากช่วงเดิมเข้าสู่จังหวัดมหาสารคามผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดตัดกับเส้นทาง MR3 บึงกาฬ-สุรินทร์ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงตัวขึ้นไปทิศทางเหนือ เข้าสู่ด่านนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

การกำหนดแนวเส้นทาง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-นครพนม ช่วงขอนแก่น-นครพนม มีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดรถไฟและรถไฟความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มุ่งไปทิศตะวันออกและตัดกับถนนหมายเลข 2 บริเวณหลักกิโลเมตร 294+000 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกและตัดกับถนนหมายเลข 23 บริเวณหลักกิโลเมตร 48+100 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตัดกับถนนหมายเลข 23 บริเวณหลักกิโลเมตร 89+700 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตัดกับถนนหมายเลข 214 บริเวณหลักกิโลเมตร 41+700 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตัดกับถนนหมายเลข 2116 บริเวณหลักกิโลเมตร 64+400 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตัดกับถนนหมายเลข 2418 บริเวณหลักกิโลเมตร 35+700 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้นมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตัดกับถนนหมายเลข 2116 บริเวณหลักกิโลเมตร 119+900 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตัดกับถนนหมายเลข 12 บริเวณหลักกิโลเมตร 789+600 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มุ่งหน้าต่อไปทางทิศเหนือและตัดกับถนนหมายเลข 212 บริเวณหลักกิโลเมตร 371+800 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จากนั้นมุ่งหน้าต่อไปทางทิศเหนือและตัดกับถนนหมายเลข 2033 บริเวณหลักกิโลเมตร 44+100 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มุ่งหน้าต่อไปทางทิศเหนือและตัดกับถนนหมายเลข 22 บริเวณหลักกิโลเมตร 234+050 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จากนั้นมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตัดกับถนนหมายเลข 212 บริเวณหลักกิโลเมตร 306+900 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยสรุปแล้วแนวเส้นทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-นครพนม ช่วงขอนแก่น-นครพนม พบว่ามีระยะทางรวมของแนวเส้นทางช่วงนี้ประมาณ 350.76 กิโลเมตร

การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม

    • ผลการตรวจสอบและการรวบรวมพื้นที่อ่อนไหว รวมทั้งข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ช่วงขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม พบว่า มีความยาวประมาณ 350.76 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ทั้งหมด 66 ตำบล 2 กิ่งอำเภอ 18 อำเภอ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดชันค่อนข้างสูง โดยผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 เป็นระยะทาง 2.60 กิโลเมตร และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2B เป็นระยะทาง 0.21 กิโลเมตร โดยตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ป่ากุดรัง ป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 ป่าดงปอและดงบังอี่ ป่าดงมะอี่ และป่าดงหมู เป็นระยะทางประมาณ 95.49 กิโลเมตร
    • สำหรับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง ช่วงขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม ประกอบด้วย สถานศึกษา 14 แห่ง ศาสนสถาน 44 แห่ง สถานพยาบาล 5 แห่ง และชุมชน 70 ชุมชน สำหรับโบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง พบจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ กู่บ้านเขวา บ้านมันปลา แหล่งโบราณคดีบ้านนากอก แหล่งโบราณคดีสำนักสงฆ์ดง บ้านทู้ วัดบ้านสำราญ และวัดจอมพาราวาส
    • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 1,906,540.17 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 16,105.46 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 5,558.20 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 7,119.21 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 7,899.25 ไร่ โดยมีจุดตัดถนนสายหลัก 21 จุด ถนนชุมชน 164 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 86 จุด

แนวเส้นทางตาก-นครพนม (MR4) ช่วงที่ 5 ขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo