อัพเดตวันที่ 05/05/2565

MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ)

ช่วงที่ 4 ปราจีนบุรี-อรัญประเทศ (ระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางรองรับการเดินทางและขนส่งจากด่านอรัญประเทศที่สามารถเชื่อมต่อไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ ทำให้เพิ่มโอกาสในการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ ปราจีนบุรี และสระแก้ว

 1. จังหวัดปราจีนบุรี พาดผ่าน 1 อำเภอ 5 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอกบินทร์บุรี ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ่อทอง ตำบลบ้านนา ตำบลวังดาล ตำบลวังตะเคียน
 2. จังหวัดสระแก้ว พาดผ่าน 1 อำเภอ 12 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอเมืองสระแก้ว ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแก้ง ตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลศาลาลำดวน ตำบลระแก้ว ตำบลหนองบอน ตำบลท่าเกษม
  • อำเภอวัฒนานคร ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโห้วยโจด ตำบลวัฒนานคร ตำบลผักขะ
  • อำเภออรัญประเทศ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านใหม่หนองทราย ตำบลอรัญประเทศ

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่บริเวณชุมทางรถไฟปัจจุบันยังมีความหนาแน่นน้อย จึงมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยแนวเส้นทางเริ่มต้นบริเวณจุดตัดกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง เส้นทาง MR2 กรุงเทพฯ/ชลบุรี-หนองคาย บริเวณอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงชนบท สก.2089 บริเวณด่านอรัญประเทศ

 1.  

แนวเส้นทาง MR6 ช่วงปราจีนบุรี-สระแก้ว (อรัญประเทศ)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM