อัพเดตวันที่ 29/10/2565

MR7 กรุงเทพฯ-ระยอง/ตราด

ช่วงที่ 2 ชลบุรี-ระยอง (ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่ต่อจากช่วงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3-ปราจีนบุรี เชื่อมโยงไปยัง ด่านอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ด่านพรมแดนนี้เป็นประตูการค้าหลักระหว่างไทยและกัมพูชา และเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปถึงกรุงพนมเปญ ของกัมพูชา และนครโฮจิมินห์ ของเวียดนาม ตามแนวทางหลวงเอเชียสาย AH1 และแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมทั้ง เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงนี้จะเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีกด้วย

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  
จุดเริ่มต้นโครงการ :  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จุดสิ้นสุดโครงการ  : อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 ผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 7 อำเภอ ได้แก่

    • จังหวัดชลบุรี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านบึง และ อำเภอหนองใหญ่
    • จังหวัดระยอง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอวังจันทร์ และ อำเภอแกลง

ระยะทางวมประมาณ  109.81 กิโลเมตร

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยบูรณาการใช้เขตทางของทางรถไฟสายตะวันออก โดยแนวเส้นทางเริ่มต้นบริเวณจุดตัดกับแนวเส้นทาง MR2 (กรุงเทพฯ/ชลบุรี-หนองคาย) บริเวณอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงชนบท สก.2089 บริเวณด่านอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การกำหนดแนวเส้นทาง :
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริเวณถนนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ-ชลบุรี) โดยมีแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่ อำเภอบ้านบึง จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งเบี่ยงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีแนวเส้นทางเบี่ยงออกจากแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวทางด้านทิศตะวันตก ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 344, 3138, 331 และแนวเส้นทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M61 ก่อนที่จะเข้าสู่ อำเภอหนองใหญ่ ซึ่งแนวเส้นทางยังคงมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 3245 ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ของ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านอำเภอบ้านค่าย เข้าสู่ อำเภอวังจันทร์ และตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 3471, ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข รย.4022 และ รย.3008 มุ่งหน้าเข้าสู่ อำเภอแกลง จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันออก ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 344, 3430, ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข รย.4028 และตัดผ่านแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ระยอง-ตราด (อยู่ในระหว่างศึกษาออกแบบ) จากนั้นแนวเส้นทางจะมีแนวคู่ขนานไปกับแนวเส้นทางของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ส่วนต่อขยาย ระยอง-จันทบุรี-ตราด (HSR ระยอง-ตราด) (อยู่ในระหว่างศึกษาออกแบบ) จนไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่บริเวณจุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 3377

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม :

    • ลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดชันต่ำ เป็นป่าถูกบุกรุก และมีความลาดเอียงเล็กน้อย โดยไม่ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่ ป่าแดง ป่าชุมนุมกลาง และป่าสนม รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร
    • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 4,846.67 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 83 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 557.99 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 60.42 ไร่
    • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดตัดถนนสายหลัก 8 จุด ถนนชุมชน 90 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 65 จุด

แนวเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง/ตราด MR7

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja