แผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

อัพเดตวันที่ 01/11/2565 แผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) รายละเอียดเบื้องต้นของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 21 สายทาง ของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 สรุปได้ดังนี้ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายด่านแม่สอด – ด่านมุกดาหาร (M2)เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวตะวันออก-ตะวันตก รองรับโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แนว East-West Economic Corridor เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศ และเชื่อมต่อกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดตาก โดยมีแนวเส้นทาง เริ่มต้นที่ด่านแม่สอด จังหวัดตาก บริเวณจุดเชื่อมต่อพรมแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ไปสิ้นสุดแนวเส้นทางด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นบริเวณจุดเชื่อมต่อพรมแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนเชื่อมเข้าสู่ถนนเอเชียสาย R2 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป นอกจากนี้ แนวเส้นทางยังผ่านจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค มีระยะทางรวมประมาณ 704 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย     –  ตอนด่านแม่สอด-ตาก     –  ตอนตาก-พิษณุโลก  …

ช่วงที่ 3 ระยอง-ตราด (ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่ 29/10/2565 MR7 กรุงเทพฯ-ระยอง/ตราด ช่วงที่ 3 ระยอง-ตราด (ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางเป็นเส้นทางที่ต่อจากช่วงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3-ปราจีนบุรี เชื่อมโยงไปยัง ด่านอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ด่านพรมแดนนี้เป็นประตูการค้าหลักระหว่างไทยและกัมพูชา และเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปถึงกรุงพนมเปญ ของกัมพูชา และนครโฮจิมินห์ ของเวียดนาม ตามแนวทางหลวงเอเชียสาย AH1 และแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมทั้ง เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงนี้จะเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีกด้วย จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  จุดเริ่มต้นโครงการ :  อำเภอแกลง จังหวัดระยองจุดสิ้นสุดโครงการ : อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 9 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดระยอง 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแกลง จังหวัดจันทบุรี …

ช่วงที่ 2 ชลบุรี-ระยอง (ระยะทางประมาณ 181 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่ 29/10/2565 MR7 กรุงเทพฯ-ระยอง/ตราด ช่วงที่ 2 ชลบุรี-ระยอง (ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางเป็นเส้นทางที่ต่อจากช่วงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3-ปราจีนบุรี เชื่อมโยงไปยัง ด่านอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ด่านพรมแดนนี้เป็นประตูการค้าหลักระหว่างไทยและกัมพูชา และเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปถึงกรุงพนมเปญ ของกัมพูชา และนครโฮจิมินห์ ของเวียดนาม ตามแนวทางหลวงเอเชียสาย AH1 และแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมทั้ง เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงนี้จะเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีกด้วย จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  จุดเริ่มต้นโครงการ :  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีจุดสิ้นสุดโครงการ  : อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 7 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านบึง …

ช่วงที่ 1 กาญจนบุรี-พุน้ำร้อน (ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่ 28/10/2565 MR6 กาญจนบุรี-สระแก้ว ช่วงที่ 1 บางใหญ่-กาญจนบุรี (ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร) แนวเส้นทางอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบัน โดยพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ระบบเดียว เริ่มต้นที่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และสิ้นสุดที่ ทล.324 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกายจนบุรี โดยแนวเส้นทางจะมีจุดเชื่อมต่อกับโครงข่ายมอเตอร์เวย์กับแนวเส้นทาง MR10 บริเวณ จังหวัดนครปฐม แนวเส้นทางกาญจนบุรี-สระแก้ว MR6

บอร์ดนิทรรศการนำเสนอโครงการ MR8 และ MR9 (Roll Up)

บอร์ดนิทรรศการนำเสนอโครงการ (Roll Up) แนวเส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง และ MR9 สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต ดาวน์โหลด

บอร์ดนิทรรศการนำเสนอโครงการ MR6 และ MR7 (Roll Up)

บอร์ดนิทรรศการนำเสนอโครงการ (Roll Up) แนวเส้นทาง MR6 กาญจนบุรี-สระแก้ว และ MR7 กรุงเทพฯ-ระยอง/ตราด ดาวน์โหลด

บอร์ดนิทรรศการนำเสนอโครงการ MR4 และ MR5 (Roll Up)

บอร์ดนิทรรศการนำเสนอโครงการ (Roll Up) แนวเส้นทาง MR4 ตาก-นครพนม และ MR5 นครสวรรค์-อุบลราชธานี ดาวน์โหลด