MR5 ช่วงที่ 1 นครสวรรค์-ชัยภูมิ-นครราชสีมา (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงที่ 1 นครสวรรค์-ชัยภูมิ-นครราชสีมา (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร) ความสำคัญของแนวเส้นทาง เป็นเส้นทางที่รองรับการเดินทางจากภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยภูมิ และนครราชสีมา รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ โดยใช้เส้นทางตามแนวการศึกษาโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ จนถึงจังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้น เสนอให้มีแนวเชื่อมต่อการเดินทาง 2 เส้นทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ต่อขยายไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา และมีรถไฟสายใหม่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดขอนแก่น โดยใช้เส้นทางตามแนวการศึกษาโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่ แนวเส้นทาง MR5 ช่วงนครสวรรค์-ชัยภูมิ-นครราชสีมา

MR5 ช่วงที่ 4 อุบลราชธานี-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงที่ 4 อุบลราชธา-สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 6 (ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร) ความสำคัญของแนวเส้นทาง วางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในอนาคตโดยแนวเส้นทางเชื่อมต่อไปถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 บริเวณอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว บริเวณเมืองละคอนเพ็ง (สาละวัน) และยังเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเวียดนามในอนาคต จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ อุบลราชธานี โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่  1 จังหวัด 7 อำเภอ ได้แก่จ.อุบลราชธานี :  อ.วารินชำราบ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง อ.ตระการพืชผล อ.โพธิ์ไทร และ อ.นาตาล  จุดเริ่มต้นโครงการ :    อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี          จุดสิ้นสุดโครงการ :    บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว …

MR5 ช่วงที่ 3 อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก (ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงที่ 3 อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก (ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร) ความสำคัญของแนวเส้นทาง วางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนครราชสีมาจนถึงอุบลราชธานี และสามารถเชื่อมต่อไปยังด่านช่องเม็กซึ่งเป็นหนึ่งในด่านการค้าชายแดนหลักระหว่างไทย-สปป.ลาว จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ อุบลราชธานี โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่  1 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่จ.อุบลราชธานี :        อ.วารินชำราบ อ.สำโรง อ.นาเยีย อ.พิบูลมังสาหาร และอ.สิรินธร จุดเริ่มต้นโครงการ :      อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  จุดสิ้นสุดโครงการ :       ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ไปจนถึงทางหลวงหมายเลข 217 บริเวณอำเภอสิรินธร หลังจากนั้น แนวเส้นทางจะเชื่อมต่อเข้าด่านช่องเม็กด้วยรถไฟสายใหม่   แนวเส้นทาง MR5 …

MR5 ช่วงที่ 2 นครสวรรค์-ชัยภูมิ-นครราชสีมา (ระยะทางประมาณ 249 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงที่ 2 นครสวรรค์-ชัยภูมิ-นครราชสีมา (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางแนวเส้นทางวางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อรองรับการเดินทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนครราชสีมาจนถึงอุบลราชธานี จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่  5 จังหวัด 17 อำเภอ ได้แก่จ.นครสวรรค์ :          อ.แม่เปิน อ.ชุมตาปง อ.ลาดยาว อ.เมืองนครสวรรค์ อ.ชุมแสง อ.ท่าตะโก และ อ.ไพศาลีจ.เพชรบูรณ์ :           อ.วิเชียรบุรี และ อ.ศรีเทพจ.ลพบุรี:            …