MR4 ช่วงที่ 5 ขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม (ระยะทางประมาณ 334 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  05/05/2565 MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ช่วงที่ 5 ขอนแก่น-มุกดาหาร-นครพนม (ระยะทางประมาณ 343 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางแนวเส้นทาง สามารถเชื่อมต่อด่านที่สำคัญ 2 แห่ง ระหว่างด่านมุกดาหารและด่านนครพนมที่มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว สามารถดึงดูดการค้าการลงทุน รวมถึงเพิ่มศักยภาพการขนส่งในพื้นที่ให้สูงขึ้น นอกจากนี้แนวเส้นทางยังสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางระหว่างประเทศบริเวณด่านมุกดาหารไปยัง สปป.ลาว ให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เชื่อมต่อเข้าสู่ถนน NH12 และ 9W ของสปป.ลาว ตามลำดับ จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร และนครพนม จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 3 อำเภอ 13 ตำบล ดังนี้ อำเภอมัญจาคีรี ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลสวนหม่อน ตำบลกุดเค้า ตำบลนาข่า ตำบลนาข่านางาม อำเภอชนบท ประกอบด้วย …

MR4 ช่วงที่ 4 เพชรบูรณ์ (หล่มสัก)-ขอนแก่น (ระยะทางประมาณ 226 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  05/05/2565 MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ช่วงที่ 4 เพชรบูรณ์ (หล่มสัก)-ขอนแก่น (ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางแนวสเ้นทางรองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และขอนแก่น และสามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากขอนแก่นไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 2 อำเภอ 9 ตำบล ดังนี้ อำเภอหล่มสัก ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากดุก ตำบลน้ำก้อ ตำบลบ้านไร่ ตำบลลานบ่า ตำบลน้ำชุน ตำบลช้างตะลูด ตำบลบ้านกลาง ตำบลปากช่อง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 4 อำเภอ 13 …

MR4 ช่วงที่ 3 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) (ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  05/05/2565 MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ช่วงที่ 3 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) (ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางกำหนดให้มีลักษณะขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทั้งนี้เพื่อรองรับและดึงดูดการเดินทางจากพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของปริมาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 4 อำเภอ 16 ตำบล ดังนี้ อำเภอบางระกำ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลท่านางงาม  อำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลดอนทอง ตำบลบ้านป่า ตำบลปากโทก ตำบลมะขามสูง ตำบลหัวรอ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอนครไทย ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลชัยนาม ตำบลแก่งโสภา …

MR4 ช่วงที่ 2 ตาก-พิษณุโลก (ระยะทางประมาณ 143 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  05/05/256505 MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ช่วงที่ 2 ตาก-พิษณุโลก (ระยะทางประมาณ 161 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางแนวเส้นทางขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 รองรับและดึงดูดการเดินทางจากพื้นที่จังหวัดตาก สุโขทัย และพิษณุโลกได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งทางหลวงเส้นนี้ต่อไปสามารถปรับเปลี่ยนเน้นการเดินทางโดยไม่ต้องผ่านเข้าไปอำเภอเมืองของจังหวัดสุโขทัย และอำเภอเมืองของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การเดินทางระหว่างเมืองมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 3 อำเภอ 15 ตำบล ดังนี้ อำเภอบ้านด่านลานหอย ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังตะคร้อ ตำบลลานหอย ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังลึก ตำบลบ้านด่าน   อำเภอเมืองสุโขทัย ประกอบด้วย 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากพระ ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านหลุม ตำบลยางซ้าย ตำบลเมืองเก่า อำเภอกงไกรลาศ ประกอบด้วย …

MR4 ช่วงที่ 1 ด่านแม่สอด-ตาก (ระยะทางประมาณ 71 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  05/05/2565 MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ช่วงที่ 1 แม่สอด-ตาก (ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางแนวเส้นทางเชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษหนึ่งในแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมต่อระบบขนส่งและเศรษฐกิจเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา กับ ด่านแม่สอดของประเทศไทย จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ตาก จังหวัดตาก ประกอบด้วย 2 อำเภอ 15 ตำบล ดังนี้ อำเภอแม่สอด ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลแม่กาษา ตำบลพะวอ ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่ปะ   อำเภอเมืองตาก ประกอบด้วย 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลระแหง ตำบลเชียงเงิน ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลแม่ท้อ ตำบลวังประจบ ตำบลหัวเดียด ตำบลป่ามะม่วง ตำบลหนองหลวง ตำบลวังหิน ตำบลหนองบัวใต้ รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง ช่วงแม่สอด-ตาก …