MR1 ช่วงที่ 13 สงขลา-นราธิวาส (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 13 สงขลา-นราธิวาส (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร) ความสำคัญของแนวเส้นทางช่วยลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และสามารถเชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองหลักในภาคใต้กับด่านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทางแนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟปัจจุบัน โดยใช้แนวตามทางรถไฟปัจจุบันเพื่อลดผลกระทบการเวนคืน เริ่มต้นต่อจากช่วงสุราษฎร์ธานี-สงขลา บริเวณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าลงสู่และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 13 สงขลา-นราธิวาส (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร)

MR1 ช่วงที่ 7 สุพรรณบุรี-นครปฐม (ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 7 สุพรรณบุรี-นครปฐม (ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทาง เป็นหนึ่งในเส้นทางของวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR10) ด้านตะวันตก จะช่วยรองรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและแยกการจราจรระหว่างพื้นที่และการจราจรที่ต้องการเข้าเมืองออกจากกันเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง และเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สุพรรณบุรี อ่างทอง และนครปฐม รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง แนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางเริ่มต้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณจุดตัดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ที่จังหวัดนครปฐม แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 7 สุพรรณบุรี-นครปฐม (ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร)

MR1 ช่วงที่ 12 สงขลา-ด่านสะเดา (ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 12 สงขลา-ด่านสะเดา (ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางแนวเส้นทางเป็น Spur Line แยกออกมาจาก ช่วงสุราษฎร์ธานี-สงขลา รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าของท่าเรือสงขลา และเชื่อมต่อกับด่านสะเดาซึ่งเป็นด่านที่เชื่อมต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซีย จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สงขลา รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแยกออกจากทางรถไฟ บริเวณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แนวเส้นทางตามการออกแบบของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ด่านสะเดา เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากเส้นทางหลักไปยังเมืองท่าและด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประตูการค้าที่สำคัญระหว่างไทย-มาเลเซีย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านเส้นทาง AH2 เข้าสู่เมืองบูกิตกายูฮีตัม รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย สำหรับรถไฟความเร็วสูงจะพัฒนาร่วมกับรถไฟทางคู่ โดยใช้แนวรถไฟปัจจุบัน แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 12 สงขลา-นราธิวาส

MR1 ช่วงที่ 11 สุราษฎร์ธานี-สงขลา (ระยะทางประมาณ 229 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 11 สุราษฎร์ธานี-สงขลา (ระยะทางประมาณ 229 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางเป็นเส้นทางการเดินทางในภาคใต้ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และ 41 จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทางแนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง โดยใช้แนวตามแผนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณจุดตัดแนวเส้นทาง MR9 (สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต) มุ่งหน้าไปยังจังหวัดสงขลาและไปบรรจบกับแนวเส้นทางรถไฟสายปัจจุบัน บริเวณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 11 สงขลา-ด่านสะเดา

MR1 ช่วงที่ 10 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี (ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 10 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี (ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางเป็นเส้นทางที่จะช่วยลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นแนวเส้นทางชิดฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่เศรษฐกิจและเขตเมือง จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี  รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทางแนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง โดยใช้แนวตามแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และไปสิ้นสุดที่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรจบกับแนวเส้นทาง MR9 (สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต) แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 10 สุราษฎร์ธานี-สงขลา

MR1 ช่วงที่ 9 ชะอำ-ชุมพร (ระยะทางประมาณ 337 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 9 ชะอำ-ชุมพร (ระยะทางประมาณ 337 กิโลเมตร) ความสำคัญของแนวเส้นทาง เป็นเส้นทางเชื่อมต่อภาคกลางสู่ภาคใต้ เพื่อลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งปัจจุบันมีการเดินทางบนเส้นทางดังกล่าวจำนวนมาก จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร จุดเริ่มต้นโครงการ :    อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพรจุดสิ้นสุดโครงการ :     อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานีระยะทางรวม :            194 กิโลเมตรโดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 10 อำเภอ ได้แก่จ.ชุมพร :                 อ.เมืองชุมพร อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน และ อ.ละแมจ.สุราษฎร์ธานี :         อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน และ …

MR1 ช่วงที่ 8 นครปฐม-ชะอำ (ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 เชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 8 นครปฐม-ชะอำ (ระยะทางประมาณ 337 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางเป็นเส้นทางเชื่อมต่อภาคกลางสู่ภาคใต้ เพื่อลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งปัจจุบันมีการเดินทางบนเส้นทางดังกล่าวจำนวนมาก จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร จุดเริ่มต้นโครงการ :    อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีจุดสิ้นสุดโครงการ :     อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพรระยะทางรวม :           267 กิโลเมตรโดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ ได้แก่จ.เพชรบุรี :              อ.ชะอำจ.ประจวบคีรีขันธ์ :      อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.กิ่งสามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อยจ.ชุมพร :  …

MR1 ช่วงที่ 6 นครสวรรค์-สุพรรณบุรี (ระยะทางประมาณ 144 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 6 นครสวรรค์-สุพรรณบุรี (ระยะทางประมาณ 144 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางแนวเส้นทางจะช่วยรองรับการเดินทางจากภาคเหนือของประเทศกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดความหนาแน่นปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 และ 32 จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง แนวเส้นทางเริ่มต้นจากนครสวรรค์ โดยจะพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่และรถไฟความเร็วสูง ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร หลังจากนั้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟสายใหม่จะแยกตัวจากรถไฟความเร็วสูงเพื่อมุ่งหน้าลงสู่ภาคกลาง ไปสิ้นสุดโครงการที่จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนรถไฟความเร็วสูงจะแยกแนวเส้นทางออกไปเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 6 นครสวรรค์-นครปฐม

MR1 ช่วงที่ 5 พิษณุโลก-นครสวรรค์ (ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 5 พิษณุโลก-นครสวรรค์ (ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางสามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่ของภาคเหนือและการเดินทางระหว่างภูมิภาคบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับเส้นทาง MR5 กาญจนบุรี-อุบลราชธานี บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง แนวเส้นทางพิษณุโลก-นครสวรรค์ พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง โดยแยกแนวออกจากรถไฟปัจจุบัน โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางต่อจากจุดตัดเส้นทาง MR4 ตาก-นครพนม แนวเส้นทางมุ่งหน้าลงใต้ผ่านจังหวัดพิจิตร และไปสิ้นสุดช่วงที่จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณจุดตัดกับแนวเส้นทาง MR5 กาญจนบุรี-อุบลราชธานี แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 5 พิษณุโลก-นครสวรรค์

MR1 ช่วงที่ 4 เชียงใหม่-พิษณุโลก (ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  28/04/2565 MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 4 เชียงใหม่-พิษณุโลก (ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร) ความสำคัญของเส้นทางแนวเส้นทางจะช่วยรองรับการเดินทางจากภาคเหนือลงมายังจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับเส้นทาง MR4 ตาก-นครพนม สามารถใช้เส้นทางในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงด่านนครพนม ซึ่งเป็นจุดพรมแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 2 อำเภอ 8 ตำบล ดังนี้ อำเภอแม่ออน ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลออนเหนือ ตำบลออนกลาง ตำบลแม่ทา อำเภอสันกำแพง ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลรองวัวแดง ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง ตำบลบวกค้าง ตำบลยางเนิ้ง จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 3 …