เชียงราย-นราธิวาส (MR1)

MR1 เชียงราย-นราธิวาส เป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดของร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-MAP) วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ตั้งแต่ จังหวัดเชียงราย ถึง จังหวัดนราธิวาส เน้นการรองรับการเดินทางและการขนส่งจากภาคเหนือและภาคกลางลงสู่ภาคใต้เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมโยงแนวตะวันออก-ตะวันตกที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณ ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม และจากจังหวัดนครสวรรค์ ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม แนวเส้นทางมีจุดเริ่มบริเวณชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ด่านเชียงของ ตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย เชื่อมต่อกับถนน R3A ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ช่วงที่ 2 ด่านแม่สาย ตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมต่อกับถนน R3B ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งทั้งสองเส้นทางสามารถเชื่อมต่อไปยังคุนหมิงประเทศจีนได้ สำหรับแนวเส้นทาง MR1 ช่วงที่ 1 และ 2 จะมาบรรจบกันบริเวณ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ก่อนมุ่งหน้าลงภาคใต้ และสิ้นสุดช่วงที่ จังหวัดนราธิวาส …

MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3  เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 648 กิโลเมตร โดยแนวเส้นทางประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 (ถนนกาญจนาภิเษก) ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน โดยมีการเก็บค่าผ่านทางในด้านตะวันออก สำหรับด้านตะวันตกอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีระยะทางรวม 168 กิโลเมตร ส่วนที่ 2 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 เป็นเส้นทางตามแผนในอนาคต เพื่อแยกการจราจรทางไกลและการเดินทางเข้าเมือง เชื่อมโยงเส้นทางในทุกภูมิภาคเข้าหากัน แบ่งเป็น 6 ช่วง ได้แก่ (1) ด้านเหนือ ช่วง สุพรรณบุรี-ทล.32(2) ด้านตะวันออก ช่วง ทล.32-ทล.305(3) ด้านตะวันออก ช่วง ทล.305-ทล.34(4) ด้านใต้ ช่วง ทล.34-ทล.35(5) ด้านตะวันตก ช่วง ทล.35-นครปฐม(6) ด้านตะวันตก ช่วงนครปฐม-สุพรรณบุรี (ใช้แนวเส้นทางร่วมกับ …

ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี (MR9)

MR9 สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต แนวเส้นทางวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นแนวเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง 2 ฝั่งทะเล คือ ฝั่งอ่าวไทย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และฝั่งอันดามันที่ จังหวัดภูเก็ต และรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) เริ่มต้นแนวเส้นทางที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสิ้นสุดที่ จังหวัดภูเก็ต มีแนวเส้นทางตัดกับโครงการ MR1 (เชียงราย-นราธิวาส) และรถไฟปัจจุบันบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้-ภาคกลาง-ภาคเหนือ แนวเส้นทางกำหนดให้ผ่านพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงาและภูเก็ต รวมระยะทางรวมประมาณ 252 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางประมาณ 155 กิโลเมตร ภาพตัดขวางและรูปตัดแนวเส้นทาง >> อ่านเพิ่มเติม ภาพ MR9: สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต

MR8 ชุมพร – ระนอง

MR8 ชุมพร-ระนอง  แนวเส้นทางวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมต่อท่าเรือทั้ง 2 ฝั่งทะเลระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นแหลมริ่ว ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และสิ้นสุดโครงการที่อ่าวอ่าง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามการคัดเลือกของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge) เพื่อรองรับการขนส่งสินค้ารองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและขนส่ง และประหยัดต้นทุนการขนส่งจากเดิมที่ต้องขนส่งผ่านทางช่องแคบมะละกาจะเปลี่ยนมาใช้เส้นทางการเดินทางและการขนส่งทางทะเลจากท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันที่มีระยะทางสั้นกว่า ซึ่งจะทำให้เส้นทางนี้มีศักยภาพในการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจระหว่างประเทศและระหว่างภาคจากภาคใต้สู่ภาคตะวันออกผ่านการเดินทางขนส่งทางทะเล นอกจากนี้ แนวเส้นทางชุมพร-ระนอง จะตัดกับแนวเส้นทางของ MR1 (เชียงราย-นราธิวาส) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้-ภาคกลาง-ภาคเหนืออีกด้วย แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และระนอง มีระยะทางรวมประมาณ 91 กิโลเมตร ซึ่งแนวเส้นทางนี้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางตลอดแนวเส้นทาง โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง รวม 3 อำเภอ 9 ตำบล ได้แก่    อ.หลังสวน :              …

ชลบุรี-ตราด (ด่านคลองใหญ่) (MR7)

MR7 กรุงเทพฯ-ระยอง (มาบตาพุด)/ตราด (ด่านคลองใหญ่ ) แนวเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง (มาบตาพุด)/ตราด (ด่านคลองใหญ่) เชื่อมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับภาคตะวันออก และชายแดนประเทศกัมพูชา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เส้นทางที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบัน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด และส่วนที่ 2 เส้นทางในแผนอนาคต ได้แก่ เส้นทางชลบุรี-ตราด (ด่านคลองใหญ่) เริ่มต้นบริเวณจุดต่อเชื่อมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 กรุงเทพ-พัทยา-มาบตาพุด ที่จังหวัดชลบุรี และสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ด่านคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อประเทศกัมพูชาบริเวณเกาะกง แนวเส้นทางมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 467 กิโลเมตร แบ่งเป็นเส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด) 181 กิโลเมตร และเส้นทางตามแผนในอนาคต 286 กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด แบ่งเป็น 2 ช่วง …

กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) (MR6)

MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) แนวเส้นทางกาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) รวมระยะทาง 390 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและเส้นทางเชื่อมโยงท่าเรือทวายในอนาคต มีระยะทาง 96 กิโลเมตร และ ส่วนที่ 2 เส้นทางในแผนอนาคต โดยเริ่มต้นโครงการบริเวณด่านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากนั้นแนวเส้นทางจะเริ่มต่อจากแนวตะวันออกบริเวณจตุโชติ เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผ่านวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 และ 3 และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณด่านอรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อประเทศกัมพูชา มีระยะทางทั้งหมด 294 กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา …

กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) (MR5)

MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) แนวเส้นทางกาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6) เป็นเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นด่านการค้าชายแดนระหว่างไทย บริเวณอำเภอสังขละบุรี กับเมียนมา บริเวณเมืองพญาตองซู รัฐกะเหรี่ยง โดยแนวเส้นทางจะวิ่งจากจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อไปเชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 บริเวณอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว บริเวณเมืองละคอนเพ็ง (สาละวัน) และยังเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเวียดนามในอนาคต อีกทั้งยังเชื่อมตัวกับแนวเส้นทาง MR1 MR2 และ MR3 เพื่อเชื่อมโครงข่ายการเดินทางให้ครอบคลุมทั่วประเทศ แนวเส้นทางจะพาดผ่านพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 722 กิโลเมตร …

ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) (MR4)

MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) แนวเส้นทางวางตัวในทิศตะวันออก-ตะวันตก รองรับโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) ตามแนว East-West Economic Corridor เชื่อมต่อชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) จากฝั่งตะวันตกที่ด่านแม่สอด ตำบลท่าสายลวด จังหวัดตาก และฝั่งตะวันออกที่ด่านมุกดาหาร ตำบลศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร และด่านนครพนม ตำบลหนองญาติ จังหวัดนครพนม อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับแนวเส้นทาง MR1 MR2 และ MR3 เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางไปยังภาคเหนือ-ภาคใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ-กรุงเทพฯ และตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก ตามลำดับ จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณด่านแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ด่านนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พาดผ่านพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ …

บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม) (MR3)

MR3 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม) แนวเส้นทางวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ เชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง สปป.ลาว-ไทย-กัมพูชา แนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อพรมแดน ไทย-ลาว มีเส้น Super line เชื่อมต่อแนวเส้นทาง MR3 ไปยัง MR2 บริเวณจังหวัดอุดรธานี เพื่อเชื่อมโครงข่ายการเดินทางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแนวเส้นทางจะไปสิ้นสุดที่ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และด่านช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อพรมแดน ไทย-กัมพูชา โดยแนวเส้นทางนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินค้าเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน แนวเส้นทางจะพาดผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ มีระยะทางรวมประมาณ 544 กิโลเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางตลอดแนวเส้นทาง สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาทั้ง 5 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ด่านบึงกาฬ-อุดรธานี (ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร)ช่วงที่ 2 อุดรธานี-ร้อยเอ็ด (ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร)ช่วงที่ 3 …

MR2 หนองคาย – ชลบุรี (แหลมฉบัง) ช่วง นครราชสีมา – ชลบุรี (แหลมฉบัง)

MR2 กรุงเทพฯ/ชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย (ด่านหนองคาย) แนวเส้นทาง MR2 วางตัวในแนวเหนือใต้ เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสปป. ลาว โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบัน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนที่ 2 เส้นทางในแผนอนาคต ได้แก่ เส้นทางชลบุรี (แหลมฉบัง)-หนองคาย (ด่านหนองคาย) ซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวเส้นทางมีระยะทางรวมประมาณ 914 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล โดยจะใช้แนวเส้นทางในอนาคต ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิตบางปะอิน มีระยะทาง 23 กิโลเมตร และแนวเส้นทางที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบันได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมามีระยะทาง 196 กิโลเมตร ส่วนที่ …