การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ครั้งที่ 2

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ Download PDF เพื่อทำการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น งานศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP ครั้งที่ 1

ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ใช้รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) กลุ่มที่ 1 พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00-1200 น. ณ ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงเรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออก วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom …

ตารางกำหนดการวันเวลาและสถานที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1-4 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15-21 ธันวาคม 2564)

ตารางกำหนดการวันเวลาและสถานที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 วันที่ 15-21 ธ.ค. 64

ตารางกำหนดการวันเวลาและสถานที่จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1-4 ครั้งที่ 1 (วันที่ 4-19 พฤศจิกายน 2564)